Voor alle diensten geleverd door: GastouderPLatform.Online, gevestigd in Capelle aan den IJssel.
KvK nummer: 24410592, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan bij aankoop van (online) en offline trainingen.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Melanie van Son – GastouderPlatform.Online een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus/online training sluit.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Online training: e-learning, live workshop, webinar, online training, online cursus, online workshop, e-book, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid


 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Melanie van Son – GastouderPLatform.Online, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
  2. Een inschrijving voor een onlinetraining impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
  3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging


1 De opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van GastouderPlatform.Online aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en GastouderPlatform.Online komen slechts tot stand, indien de aanmelding door GastouderPlatform.Online aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
3. GastouderPlatform.Online heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
4. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) kunnen worden gevolgd. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht GastouderPlatform.Online opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van GastouderPlatform.Online. 
  2. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
  3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
  4. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
  4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
  5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW wet- en regelgeving vanuit de overheid en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling


 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de training worden gevolgd.
  2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan gpo@mellebie.nl
  3. Het is niet mogelijk de aankoop van een onlinetraining te annuleren.
  4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij GastouderPlatform.Online zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. GastouderPlatform.Online is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online- of offlinecursus van GastouderPlatform.Online tenzij aan GastouderPlatform.Online opzet of grove schuld kan worden verweten.
  2. Indien GastouderPlatform.Online op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.
  3. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
  4. GastouderPlatform.Online heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. GastouderPlatform.online kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden GastouderPlatform.Online op geen enkele wijze. 
  5. Trainers en medewerkers van GastouderPlatform.Online hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf of persoonlijk leven.
  6. GastouderPlatform.Online zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen en persoonlijke coaching te verzorgen. Bij updates van trainingen zal de Lay-out, opties en functionaliteiten in de trainingen kunnen afwijken van de originele aankoop via de website. GastouderPlatform.Online is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
  7. Indien en voor zover GastouderPlatform.Online aansprakelijk mocht blijken voor enige schade, is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die GastouderPlatform.Online kan worden toegerekend. GastouderPlatform.Online is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectueel eigendom


 1. 1Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever, dan wel tot en met de periode aangegeven bij de aankoop van de training of cursus.
  De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door GastouderPlatform.Online voorbehouden.
  3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GastouderPlatform.Online is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht


 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van GastouderPlatform.Online en overeenkomsten tussen GastouderPlatform.Online en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 9. Privacybeleid
Lees hier de Privacyverklaring